Back to news archive

Inbjudan till teckning av aktier i H&D Wireless AB

Hitech&Development Wireless Sweden Holding AB (publ) offentliggör prospekt i samband med nyemissionen som styrelsen beslutade om och som offentliggjordes den 2 juli 2018.

Fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget hittar du här


Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 29 augusti – 14 september 2018
 • Emissionsbelopp: 37 351 531 SEK
 • Villkor: Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie
 • Antal nya B-aktier: 8 788 596 st
 • Teckningskurs: 4,25 SEK. Courtage utgår ej
 • Antal befintliga aktier: 17 577 191 st
 • Bolagsvärde före emission: Ca 75 MSEK
 • Avstämningsdag: 27 augusti 2018
 • Handel i aktien: B-aktien är noterad på Nasdaq First North under kortnamn HDW B och innehar ISIN-kod SE0009889405
 • Garantins storlek: Cirka 74,45 procent av emissionsbeloppet (cirka 27,8MSEK)
 • Teckningsförbindelser: 1 000 000 SEK
 • Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall: Vecka 39 (24 – 28 september 2018)
 • Handel med teckningsrätter: 29 augusti – 12 september 2018