Back to news archive

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Hightech & Development Wireless Sweden Holding AB.

Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 kl. 9.30 i bolagets lokaler i Kista Science Tower C4 med adress Färögatan 33 i Stockholm.

Den som önskar delta på bolagsstämman ska;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 oktober 2019,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33 VPL44, 164 51 Kista eller per e-post till investors@hd-wireless.se, senast den 15 oktober 2019.

Läs hela pressreleasen